pent

Učebnica ŠTB

101-1, kap.1, Pojem a obsah KR činnosti - str. 1-42

------------------------------------------------------------

S. HUSÁK ve zprávě ÚV KSČ na XIV sjezdu.... Při ochraně našeho soc. zřízení mají významnou úlohu orgány Bezpečnosti. V boji proti rozvratným živlům, proti kriminalitě, při ochraně VP a práv občanů i při ochraně soc. zřízení, proti podvratné činnosti imperialismu vykonávají záslužnou práci, která se soustavně zdokonaluje.

StB je jednou ze součástí celého mechanizmu. Zvláštní postavení vyplývá ze zvláštních forem a metod práce, byly jí svěřeny zvláštní prostředky. Zajišťuje bezpečnost republiky prováděním opatření.

1/ zaměřených na včasné odhalování a maření záměru a plánu imper. států ve všech oblastech jejich podvratné činnosti odhaluje záměry a plány směřující k přípravě války proti zemím soc. tábora. Zjišťuje snahy nepřátel k vyvolávání různých nálad uvnitř země.

2/ Opatření zaměřená na odhalování, předcházení a zamezení PČ R org. protivníka.

3/ Opatření směřující k odhalení protisoc. elementů uvnitř státu, zbytků třídního nepřítele a jiných rozvratnických živlů.

Podvratná činnost je charakterizována tím, že:

- je prováděna tajně

- konspirativně využívá sil a prostředků

- využívá posic, které zaujímá nepřítel uvnitř země.

K účinné ochraně před PČ musí být vytvořen odpovídající orgán. Vzniká KR jako orgán protiakce, který vede boj proti nepřátelským R, organizací a osob. Musí rovněž pracovat utajeně, využívá specifické síly a prostředky a používá zvláštních forem práce.

Protivník z hlediska R a KR - R a KR orgány a jiné spec. služby kap. států, protisoc. elementy uvnitř země.

Protiakce - činnost org. StB směřující k získání poznatků o PČ, k předcházením a zamezení útoků vedeným proti bezpečnosti ČSSR.

Objektem, jehož ochranu KR provádí rozumíme nejrůznější zařízení mater. chrakteru, voj. objekty, důležité podniky, ST, organizace atd.

Operativní činnost - způsob činnosti org. StB uskutečňovaný zpravidla tajně, prováděný za pomocí spec. sil a prostředků. Nemá právní charakter, není spojena se vznikem, zánikem práv. vztahů s objekty oper. činnosti. Pčedchází budoucímu vzniku práv. vztahů a tedy nemůže být prováděna v rozporu s právními normami.

KR soc. státu je nástrojem politického boje proti třídním nepřátelům.

Pojem KR činnosti: činnost vedená proti podvratným akcím R orgánů imper. států a jimi využívaných organizací a osob, jakož i činnost zaměřená na odhalování pokusů vnitřního nepřítele o podvracení naší republiky, konečným cílem KR činnosti je nepřipustit, aby protivník mohl způsobit újmu ČSSR.

KR soc. státu má pokrokový charakter:

- je nástrojem politického boje proti třídním nepřátelům

- slouží k ochraně vskutku všelidových a všenárodních zájmů

- působí v souladu se zájmy mezinárodního dělnického hnutí

- brání politickou jednotu soc. zemí

Místo KR činnosti v systému opatření zaměřených na ochranu státní bezpečnosti v ČSSR:

-----------------------------------------------------------

KR činnost prováděná org. StB je základním článkem celkového systému opatření na ochranu soc. státu před PČ protivníka. Působí aktivně na protivníka s cílem odhalit jeho tajné záměry, snížit účinnost jeho akcí. Má k dispozici spec. síly a prostředky, které jí umožňují proniknout do center protivníka a vést proti němu boj zevnitř, z jeho vlastních pozic.

Úkoly KR činnosti spočívají v získávání poznatků o podvratných akcích protivníka, v předcházení a zamezování této činnosti.

Specifika je určována tím, že je prováděna v podmínkách skrytého boje probíhajícího podle zvláštních zákonů.

KR umění je tvůrčím, praktickým uplatněním nashromážděných zkušeností z KR činnosti.

Základními prvky KR činnosti jsou:

a/ objekt - PČ protivníka zaměřená na způsobení újmy soc. státu, má protiprávní charakter, který nutí protivníka, aby ji prováděl skrytě. PČ provádí R KS, protisoc. organizace, ideocentra, revanšistické a jiné organizace.

Individuálním objektem je osoba nebo skupina, která PČ provádí.

b/ cíl a úkoly - předcházení činnosti protivníka, kterou by mohl způsobit újmu ČSSR .

Základní úkoly:

- odhalovat PČ protivníka

- předcházet jeho podvratným akcím

- zanezovat PČ

Pomocné úkoly: - pronikání k protivníkovi

- vytváření příznivých podmínek pro realizaci vlastních oper. akcí

c/ subjekt - konkrétní osoby bezprostředně realizující tuto činnost. /oficielní pracovníci - přísl. StB, utajovaní pracovníci, OP/

d/ prostředky - TS /A+D/

- oper.tech.prostředky/sledování,radioKR atd/

- materiálně-technické prostředky /tech. zařízení/

e/ druhem KR činnosti rozumíme část KR práce, která má své určité cíle i specifické metody a postupy řešení úkolů. Rozeznáváme 4 druhy KR činností:

1/ zjišťování-odhalování PČ protivníka

2/ oper.předcházení PČ - zbavit protivníka možnosti PČ zahájit

- překazit mu provedení plánovaných akcí

3/ oper.zaměření PČ - zbavení možnosti pokračování v realizaci záměru - oper. opatřením

- administrativním donucovacím opatřením, které provádí různé orgány soc. státu

4/ vytváření podmínek pro odhalování, předcházení a zamezení PČ, tzn. zajišťování úspěšného výkonu KR činnosti. Rozumíme: - přípravu spec. sil a prostředků

- agenturní a technické proniknutí k protivníkovi

- skryté působení na protivníka s cílem přimět ho k jednání v prospěch KR.

f/ metody - souhrn postupů jež zabezpečují plnění KR úkolů.

1/ odhalování PČ se uskutečňuje těmito metodami:

- oper. pozorování

- oper. experiment

- oper. vyzvídání

- oper. vytěžování

- oper. prohlídka

- oper. modelování

2/ oper. předcházení PČ se dosahuje těmito metodami:

- zdržování protivníka od podvratných akcí

- zavedení protivníka na nevhodný objekt

- ztížení podmínek protivníkovi pro jeho podvratné jednání

- zbavení protivníka prostředků PČ

3/ v procesu oper. zamezování PČ používáme tyto metody:

- přivedení protivníka k tomu, aby upustil od provádění PČ

- kompromitace podřízené části protivníka před jeho nadřízeným

- rozložení organizací a skupin protivníka

- veřejné odhalení PČ protivníka před jeho okolím

4/ činnost zaměřená na vytvoření podmínek nutných k odhalování, předcházení a zamezení PČ protivníka zahrnuje tyto metody:

- proniknutí k protivníkovi /A + oper.tech.prostředky/

- oper. kombinace

- oper. dezinformace

V procesu KR činnosti používáme uvedené metody v různých kombinacích.

g/ formy KR činnosti - struktura této činnosti podmíněná určitým obsahem organizační rámec určený podkladem pro její vedení a charakterem řešených oper. úkolů. Rozlišujeme 5 forem KR činnosti:

1/ získávání a prověřování poznatku je prvotní informace o skutečnostech, které se podle svých příznaků shodují

s tr. činností a jež nám signalizují, že může docházet

k páchání PČ. Nutno předběžně prověřit.

2/ oper. prověrka - cílem je zjistit zda prověřovaná osoba či skupina se zabývá PČ.

3/ oper. rozpracování - používá se vůči osobám, skupinám a org. o jejichž podvratných akcích mají org. StB věrohodné údaje.

4/ oper. pozorování - státobezpečnostní dohled nad osobami, které vzhledem ke své minulosti, nebo původu se mohou stát předmětem zájmu protivníka.

5/ oper. pátrání - provádí se vůči osobám, které se dopustili závažných protistátních PČ a skrývají se,

nebo jsou na útěku.

h/ Organizace a řízení KR činnosti.

Je vytvoření, příparava a uvedení v činnost systémů opatření sil a prostředků jež zabezpečuje plnění KR úkolů. Zahrnuje v

sobě:

- vytvoření struktury KR aparátu, jejich mat. tech. zabezpečení a vytvoření optimálních podmínek pro práci

- zajištění spolehlivé vzájemné vazby mezi součástmi a službami KR

- určení organizačních forem činnosti KR aparátu

- příprava a rozmístění jejich oper. sil a prostředků

K těmto organizačním formám patří:

1/ KR opatření - systém KR akcí zaměřených na splnění jednoho úkolu taktického rázu /např.sledování, zapojení A do rozpracování atd/

2/ KR operace - systém KR opatření a akcí spojených jednotným záměrem na dosažení celkového cíle strategického, nebo taktického rázu. /Např.operace k A proniknutí do R orgánů protivníka/.

Podle úkolů, které plní KR součásti je dělíme na:/uplatněno na S-StB/

1/ - liniové - pracují v určitých směrech KR činnosti

2/ - objektové - pracují na určitém úseku, objektu KR zabezpečení řízení KR činnosti dělíme na:

strategické - týká se celku

taktické - týká se jednotlivých oper. opatření

3/ teritoriální

102-1, kap.2, Operativní situace, metody zkoumání a hodnocení str. 43 - 8

-----------------------------------------------------------

I/ Podstata OS a její význam:

----------------------------

Boj org. StB s PČ protivníka je založen a podmíněn na poznání OS. Každý OP jí hodnotí na konkrétním úseku své činnosti adekvátně k řešení úkolů jež má plnit. OS je součástí politické situace a bezprostředně z ní vychází. Je ohraničena rámcem v němž org. StB uskutečňují svoji činnost. Je souhrnem podmínek vycházejících z jednání protivníka, z činnosti org. StB a charakteru daného prostředí. OS není jednou pro vždy daná, neměnná, ale neustále se mění, rozvíjí, obnovuje.

Pojem OS - souhrn podmínek, jež se vytvářejí na konkrétním úseku KR činnosti v určitém čase a jež mají význam pro organizaci KR činnosti org. StB, jakož

i pro protivníka.

Organizace KR práce není možná bez důkladné analýzy všech podmínek z nichž se skládá OS. Všestranná analýza je zákl. předpokladem pro plánování KR činnosti, umožňuje vyjasnit probíhající události, včas odhalit změny v situaci a korigovat organizování KR práce.

II. Základní skupiny prvků, tvořících OS:

----------------------------------------

a/ prvky charakterizující protivníka

Sem zahrnujeme zákl. doktríny z nichž protivník vychází při své PČ, strategické cíle, taktiku k dosažení svých cílů a objektů, prostředky a metody, výsledky, kterých se mu podařilo dosáhnout atd.

b/ prvky charakterizující stav sil a prostředků org. StB

Zahrnujeme sem strategii a taktiku čs. KR, odbornou vyspělost a technickou vyspělost vlastních sil a prostředků, početní stavy KR, další orgány, které je možno použít k provedení KR opatření /např.VB, LM, SNV atd./ a úroveň součinnosti s nimi, stav a rozložení A, D apod.

c/ prvky charakterizující prostředí, v němž je boj s protivníkem veden

Vojensko-ekonomické zvláštnosti místa, geografické zvláštnosti prostředí, sociálně-politické procesy probíhající ve společnosti.

Získávání a hodnocení informací potřebných pro analýzu a prognostiku OS:

----------------------------------------------------------

Získávání se děje současně, nebo postupně, mnohdy dodatečně získáváme informace a jejich hodnocení provádíme opakovaně.

1/ Získávání informací:

Rozsah údajů potřebných pro analýzu a prognostiku OS je závislý na cílech. Nejcenější poznatky o protivníkovi můžeme získat utajeným způsobem za použití specielních sil a prostředků a metod oper. činnosti.

Prameny z nichž získáváme informace dělíme:

a/ prvotní - zprávy A, D, oznámení občanů, poznatky a hlášení sledovačky, zprávy oper. techniky apod., tedy všech, kteří bezprostředně pozorují protivníka a vstupují s ním do kontaktu.

b/ druhotné - zdroje, jež obsahují všeobecné údaje získané z prvotních údajů /směrnice, rozkazy, instrukce apod./

Cenné údaje nutné pro analýzu OS obsahují stranické dokumenty, rozhodnutí ÚV, vlády, materiály denního tisku, rozhlasu, televize, jak vlastní země, tak i jiných států.

2/ Hodnocení informace

Hodnotíme podle těchto hledisek:

a/ včasnost získání informace

b/ hodnověrnost informací

c/ úplnost informací

d/ závažnost a důležitost informace

III. Analýza operativní situace

-------------------------------

Znamená poznání podstaty a příčiny zkoumaných událostí, faktů, odhalit zákonitosti a tendence vývoje, poznat objektivně vytvořené podmínky v nichž probíhá KR činnost org. StB i PČ.

Věnujeme zvláštní pozornost faktům, které mohou mít souvislost s nepř. jednáním, které ukazují jeho silné a slabé stránky, efektivnost opatření, slabá a silná místa org. StB i protivníka.

Základní stádia analýzy operativní situace:

------------------------------------------

1/ Určení problémové situace a cílů analýzy OS:

Vzniká v procesu praktické činnosti org. StB. Vyplývá z úkolů, které je nutno řešit na stanoveném úseku nebo linii StB práce. Je charakterizována poznáním toho, co je postačující k vytyčení problémů, ale nestačí na to, abychom uvedený problém mohli řešit. Údaje bývají často neúplné, nedostatečné k tomu, aby bylo možno úplně vyřešit vzniklý problém. V takovém případě neděláme závěry, nepřijímáme opatření. Cíle analýzy mohou formulovat OP, analytici, náčelníci úseků a součástí.

2/ Třídění a soustřeďování údajů o OS, mající vliv na řešení problému.

OP vytřiďuje nutné poznatky z celého souhrnu informací jež má k dispozici. Někdy je nutné provést přeskupení údajů, zestručnění, ucelení, zpřehlednění /viz. minima/. Někdy sestavujeme grafy, schéma, tabulky atd. pro názornější představu. Údaje získává OP sám. Pro lepší orientaci je účelné seskupovat poznatky do určitých skupin podle společných znaků, nebo příbuzných znaků. Poznatky takto dávají objektivnější představu o situaci jako celku a je možno včas přijmout rozhodnutí.

Při plánování analýzy vycházíme z problémové situace a jejich cílů.

Plán obsahuje: - cíl analýzy - existující údaje o situaci - opatření na získání chybějících údajů o situaci - lhůty jejího uskutečnění.

3/ Metody analýzy OS:

Analýza OS vyžaduje dodržovat známé principy a používání určitých metod.

a/ Analýza a syntéza

Při zkoumání OS jí OP myšlenkově rozděluje na zákl. prvky /např. protivník, naše síly, prostředky, okolní prostředí atd/ a určuje, jak může ten který prvek působit na situaci. Pozornost se soustřeďuje na určitý prvek situace nebo jev. Samotná analýzy nepostačuje k přijetí rozhodnutí a musí se doplnit syntézou, která spočívá v myšlenkovém spojení jednotlivých událostí, jevů, částí situace a určení vzájemného spojení mezi nimi.

b/ Indukce a dedukce

Indukce - myšlenkový závěr přecházející od konkrétního k obecnému

Dedukce - myšlenkový závěr vytvořený na základě přeneseného obecného poznání na dílčí

c/ Analogie

Při analýze OS pr. StB se opírají o zkušenosti a poznatky, jež získali v průběhu řešení jednotlivých případů, které pak uplatňují při řešení současných úkolů tzn. používají metody analogie. Stupeň hodnověrnosti závisí na rozsahu znalostí:

d/ Abstrakce

Podstata spočívá v myšlenkovém vydělení podstatných vlastností a znaků analyzované události od všeho druhotného, náhodného. OP vyděluje události a nachází mezi nimi vnitřní spojitosti a vytváří si určité mínění o jednání protivníka. Přitom se vždy opírá o vědomosti získané již dříve.

e/ Intuice

Vyžaduje oduševnělost, představivost a fantazii. Je odůvodněná, jestli-že má OP určité zkušenosti a souhrnné znalosti.

f/ Metoda ideálního /myšlenkového/ modelování

Podstata spočívá v tom, že OP se vžívá do postavení protivníka, jak by pokračoval v daných podmínkách, vycházejíce ze známých snah, taktiky, tech. prostředků jež používá apod. Takto vytvořený model porovnává OP s existujícími možnostmi a přijímá závěry, kde je třeba budovat novou A, její úkoly atd.

g/ Srovnávací-historická metoda

Využíváme, máme-li zjistit tendenci rozvoje jednotlivých prvků OS, nebo jednotlivých stránek činností org. StB.

h/ Metoda statistické analýzy

Touto metodou zkoumáme např. konkrétní nepř. projevy v určitém prostředí, objektech atd. Výsledky vyjadřujeme ve všeobecné podobě.

IV/ Formování závěrů a vytyčení operativních verzí

--------------------------------------------------

Závěry mohou odhalit podstatu a příčiny analyzovaných jevů, procesů, faktů, podmínek, které jsou známy org. StB. Závěry se mohou vztahovat k minulosti, současnosti, ale i budoucnosti /prognostika/.

Oper. verze je takovým předpokladem, který je odůvodněn hodnověrnými fakty, je důležitým krokem na cestě k řešení úkolů. Verze nesmí být v rozporu se zjištěnými fakty a skutečnostmi získanými a potvrzenými oper. prací.

Verze dělíme: a/ obecné - k objasnění celé události

b/ dílčí - k objasnění jednotlivých stránek události

Pro úspěšný postup v oper. práci zpravidla nepostačuje jedna verze. Verze prověřujeme současně, což umožňuje prověrku několika najednou.

V. Analýza jednotlivých druhů oper. situace

-------------------------------------------

Druhy OS: 1/ OS v objektech KR zabezpečení a jejich okolí

2/ OS po jednotlivých liniích

3/ OS ve svazkovém případu

4/ OS v níž je uskutečňována určitá KR operace, opatření

Každý z druhů OS má svoje vlastnosti, zvláštnosti, obsah. Při analýze musíme brát v úvahu podmínky v naší republice, ale i podmínky v KS.

Prognostika OS:

Prognostika-vědecky odůvodněná předpověď budoucího. Podstata spočívá v poznání zákonitostí a tendencí rozvoje jednotlivých prvků OS, v představě variant možného stavu v budoucnosti.

Prognostika v zemích ZST je organizována v odděleních vědecko-výzkumných, kdežto v KS to jsou velké spec. instituce zabývající se prognostikou.

102-2, kap.3 Zásady KR činnosti str. 90-131

------------------------------------------------------------

Zásady KR činnosti jsou výrazem objektivních zákonitostí boje s protivníkem vyjádřené formou základních pravidel jejího vedení. Jsou to zákl. vůdčí ideje a jejich důsledné zabezpečení nám umožňuje správné hodnocení oper. situace a přijímání správných rozhodnutí při řešení KR úkolů. Z těchto zásad jsou vyvozována vůdčí pravidla čs. KR upravující činnost čs. KR ve směrnicích, rozkazech atd.

Podle obsahu dělíme zásady /principy/ čs. KR do tří skupin:

1/ sociálně politické zásady

2/ organizačně-technické zásady

3/ zásady KR umění

I. Sociálně-politické zásady:

Do této skupiny zásad řadíme především:

a/ Vedoucí úlohu KSČ:

Je zákl. politický proncip budování a činnosti soc. státního aparátu. KS na základě znalostí zákonů rozvoje společnosti zabezpečuje správné řízení státu, činnost st. orgánů. Této činnosti dává organizovaný, plánovitý a vědecký charakter. Vedoucí úloha je založena na její morálně-politické autoritě, na její důvěře v masách pracujících. Strana je jádrem všech st. orgánů, ale nenahrazuje st. moc.

- Strana vytyčuje vědecky zdůvodněné úkoly, určuje hlavní směry činnosti čs. KR, přičemž vychází z úkolů dané etapy soc. výstavby, třídního a sociálního složení společnosti atd. Základní otázky čs. Kr jsou posuzovány na ÚV-KSČ a jejich usneseních jsou pak rozpracována ve směrnicích a plánech čs. KR.

- Druhou formou str. řízení je výběr, rozmisťování a ideově-politická výchova kádrů čs. KR, KS podle nomenklatury vybírá a schvaluje do funkcí.

- Třetí formou str. vedení čs. KR je kontrola a prověrka. Odhaluje nedostatky, pomáhá je odstranit.

b/ Socialistická zákonnost:

- bezpodmínečné a přesné dodržování zákonů a jiných práv. aktů. Všemi st. orgány, jejich představiteli, spol. organizacemi a osobami.

Zásada soc. zákonitostí má dvě stránky a její naplnění vyžaduje:

- aby ani jedno porušení TZ nezůstalo neodhaleno

- aby ani jeden nevinný občan nebyl brán k odpovědnosti

V činnosti čs. KR nemá místo provokace, ani jiné postupy, jež by podněcovaly k TČ.

c/ Zásada demokratického centralizmu:

- znamená kontrolu práce StB ÚV KSČ a nižsími st. orgány. Znamená řízení z jednoho centra ÚV-KSČ - MV - až po nejnižší součást. Znamená podřízenost vyšším orgánům st. moci a řízení. Neomezuje iniciativu podřízených součástí. V souladu s touto zásadou je stanovena shvalovací pravomoc

jednotlivých funkcionářů StB při řešení KR úkolů.

Dále sem můžeme zařadit zásadu spjení org. StB a pracujícími, zásadu proletářského internacionalismu atd. /nutno si k tomu každý sám něco vymyslit/.

II/ Organizačně - technické zásady :

-------------------------------

a/ Teritoriální princip :

- spočívá v tom, že každá S-StB v kraji zabezpečuje státní bezpečnost v přesně ohraničené oblasti /teritoriu/, podle administrativního dělení státu. V rámci S-StB existují O-StB, nebo skupiny StB na okresech. Teritoriální princip neznamená autonomní izolaci, naopak předpokládá koordinaci, součinnost a pomoc při řešení StB úkolů.

b/ Liniový princip :

- spočívá v tom, že určité úseky StB, odbory, oddělení se specialzují na určitou, přesně vymezenou sféru činnosti KR. Práce podle linií umožňuje lépe poznat protivníka, postupy a metody jeho PČ, jeho síly a prostředky organizovat nejefektivnější opatření, proti jeho PČ.

c/ Objektový princip :

- spočívá v tom, že se vydělí a využívají určité části oper. sestava ke KR práci na důležitých objektech. Toto je vyvoláno zájmem protivníka o oblekty, nutnosti zamezit úniku utaj. skutečností z objektů, odvrácení možných útoků nepřátele na objekty, odvrácení možných politických excesů v těchto objektech a předcházení vzniku mimořádných událostí atd. Objektový princip je organizován podle odvětví /letecký, elektro, atd/. Nutno využít OP s patřičným vzděláním a zkušeností v oboru. Nedostatkem je, že někdy OP zklouzává na řešní organizačního, ekonomického charakteru, i když jeho úkolem je odhalování PČ protivníka.

d/ Princip vzájemné součinnosti :

- podstata spočívá v koordinaci a společné činnosti org.StB při řešení praktické činnosti. Znamená to plánování KR opatření, koordinace práce, vzájemnou výměnu informací, manévrování oper. sila a prostředky v rámci dvou či více součástí.

Ze zásady vzájemné součinnosti vyplývá řada dílčích pravidel a povinností, jako např.:

- dokonale plánovat opatření operace

- zabezpečit centralizované řízení

- neustále koordinovat všechny akce s přihlédnutím k oper. situaci

Při upevňování spolupráce mezi zeměmi ZST hrají důležitou roli org. StB. Dochází stále k těsnější spolupráci, vzájemné pomoci a koordinaci v boji proti spol. nepříteli. Vzájemná součinnost KR orgánů ZST spočívá:

- vzájemná výměna informací jež představují zájem pro jednu nebo více zemí

- v plánování a koordinaci společných operací

- v manévrování oper. silami a prostředky v rámci ZST

- ve společném rozpracování nových systémů a druhů oper. techniky

- ve vzájemné výměně zkušeností z KR práce atd.

e/ Princip plánovitostí:

V orgánech StB roroznáme plány: - strategické, perpektivní a krátkodobé /průběžné/.

1/ Strategické - jsou v souladu s politickými cíly soc. státu, vytýčené KS a slouží zájmům realizace těchto cílů v oblasti zahraniční a vnitřní politiky. Zpravidla se neuvádějí lhůty ke splnění, ani jména osob, které mají úkol splnit. Pokyny, směrnice aj. můžeme považovat za strategické plány práce.

2/ Perspektivní - vychází ze strateg. plánování. Jsou konkrétnější. Vytyčují konkrétní, předem promyšlené agenturně-operativní kombinace. Jsou uvedeny lhůty, síly a prostředky, které budou použity pro realizaci.

3/ Krátkodobé - sestavují všechny oper. složky i každý OP. Vyhotovují se na krátké období ne delší 3 měsíců. Vyhotovujeme zejména při významných akcích-veletrhy, konference, volby atd. Jsou přesněji konkretizovány úkoly i lhůty plnění. Plán není dogma, ale neznamená, že ho můžeme bezdůvodně měnit. Nutno, aby plán odpovídal možnostem a silám, aby nebyl nad síly těch, co jej budou muset plnit, musí odpovídat oper. situaci.

III. Zásady kontrarozvědného umění:

----------------------------------

1/ Zásada politické bdělosti

Vyžaduje včas poznat přípravy nepř. úkladů vůči soc. státu a vymoženostem revoluce. Pravidla k naplňování politické bdělosti

- udržování přísné discipliny, organizovanosti na každé KR součást

- systematické zkoumání oper. situace především z hlediska politické a odborné přípravy OP

- soustavné zkoumání taktiky protivníka

Být připraven znamená předvídat nebezpečí a předcházet újmě.

2/ Zásada efektivnosti, aktivity:

VIL: Rozhodnost a průbojnost - 3/4 úspěchu

Jednat ofenzivně v podmínkách KR znamená:

- být si vědom možností vlastních sil a prostředků

- z reálně splnitelných úkolů volit maximální z nich

- předvídat možné komplikace v oper. situaci

- práci řádně plánovat, počítat s náhradními variacemi a stanovené plány důsledně realizovat

Ofenzivní postup znamená zmocnit se iniciativy a zaujímat nejvhodnější postavení proti protivníkovi. Umožňuje to určovat průběh boje, směr úderu, dobu atd. Je dovoleno opodstatněně riskovat. Odmítáme dobrodružné, nepromyšlené akce. Neriskovat znamená v řadě případů nedělat nic.

3/ Zásada konspirace:

Požadavek, aby všechny akce KR byly prováděny utajeně, aby byly skryty naše záměry. Smyslem je znemožnit protivníkovi zkoumat naše síly, prostředky a plány. Zásada konspirace předpokládá:

- vyloučení přístupu nepovolaných osob ke zdrojům informací o činnosti orgánů KR

- informovanost o přípravě a provádění KR opatření pouze těch, kteří mají bezprostřední vztah k akci a v rozsahu nevyhnutelném pro splnění úkolu

- maskování předmětů a osob zúčastněných na realizaci opatření

- dezinformování protivníka o plánech, silách, prostředcích a metodách KR činnosti

- zašifrování názvů objektů a zabezpečení neporušitelnosti dokumentů mající vztah ke KR činnosti

4/ Zásada politické účelnosti:

Nutno vidět zájem státu, ale i celého soc. tábora a celé zájmy MKDR. Nevhodné opatření může negativně působit proti těmto zájmům.

5/ Zásada racionálního a hospodárného využití sil a prostředků KR.

Aby k provedení daného úkolu bylo nasazováno minimum sil a prostředků jejichž množství musí optimálně odpovídat stanovenému cíli.

- počty sil a prostředků musí být určovány skutečnou potřebou

- nasazovat ty síly a prostředky s jejichž pomocí lze dosáhnout největšího efektu a vyžadují co nejméně nákladů.

- zvyšovat kvalitu a využitelnost sil a prostředků neustálým zvyšováním odborné a technické úrovně dle výsledků vědy a techniky.

102 - 01 kap. 4 Obecná charakteristika sil a prostředků

---------------------------------------

str.132- 163

KR svoji činnsot realizuje odpovídajícími silami a prostředky.

1/ Síly systemizované - kádroví OP /přísl. StB/Komentáře k článku.

Menu

Poslední články

Banda zlodejov - Ignác Milan Krajniak
Prominentné komunistické detičky. Penta story 16.
Cestovanie za bolševika
SMS z Bavorska
Učebnica ŠTB

Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok